Personvern

Ditt personvern og sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for Carglass®

Personvern

Alminnelige forretningsvilkår

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR for Hurtigruta Carglass AS, Ensjøveien 17, 0655 Oslo, Norge (12/2016)

1) Gyldighet

Alle tjenester («Tjenester»), som innebærer salg og erstatning av bilglass («erstatning») samt reparasjon av steinsprutskade («Reparasjon») foretatt av CARGLASS skal være særlig underlagt de vilkår og betingelser som er beskrevet nedenfor.

Kunden aksepterer disse vilkårene ved å overgi kjøretøyet til CARGLASS.

Disse betingelsene gjelder også for salg av kommersielle produkter hos CARGLASS («Produkter»), ved re-kalibrering av kamerabaserte assistansesystemer i tråd med instruksjoner fra bilprodusenten («re-kalibrering») og til alle fremtidige samhandlinger mellom CARGLASS og kunden. Avvikende vilkår og betingelser aksepteres ikke, selv om CARGLASS ikke uttrykkelig har motsatt seg dette.

2) Leveringsfrister

Carglass leverer så raskt de kan, og er ikke bundet av annet enn skriftlig aksepterte frister.

3) Prisoverslag, priser, betalingsbetingelser og montering av plexiglassruter

Kunden faktureres i henhold til den prislisten som gjelder på det tidspunktet kunden foretar sin bestilling. Denne er tilgjengelig i butikk som oppslag.

Dersom tjenesten dekkes av kaskoforsikring og blir håndtert av et forsikringsselskap, vil CARGLASS rette fakturaen direkte til forsikringsselskapet. I tilfelle beløpet ikke dekkes av forsikringsselskapet, vil kunden være ansvarlig for hele beløpet, uavhengig av årsaken til manglende oppgjør. CARGLASS er ikke en del av kontraktsforhold mellom kunden og forsikringsselskapet.

4) Spesielle regler ved levering til næringsdrivende

Det leverte produktet forblir CARGLASS sin eiendom inntil alle krav knyttet til produktet er betalt, salgspant er etablert. Evt erstatning/prisavslag e.l er begrenset til leveransens samlede verdi ihht ordrebekreftelse. Det gjelder 1 ukes skriftlig reklamasjonsfrist. Følgetap dekkes aldri.

5) Mangler

CARGLASS innestår for at kontraksytelsen samsvarer med den avtalte kvalitet, og at reparasjoner utføres i tråd med det til enhver tid alminnelige tekniske utviklingsnivået. CARGLASS gjør uttrykkelig oppmerksom på at ved reparasjoner utført med Glass Medic®-metoden, vil reparasjonen i noen tilfeller være synlig og/eller føre til at det skadde glasset sprekker ytterligere under eller etter reparasjonen. I slike tilfeller vil ikke kunden kunne gjøre mangelskrav gjeldende. Hvis kunden deretter gir CARGLASS i oppdrag å skifte ut bilruten, skjer dette for kundens regning. CARGLASS erstatter i så fall likevel eventuelle kostnader kunden har betalt for Glass Medic® reparasjonen.

Alle reklamasjoner må rettes skriftlig til CARGLASS.

6) Ansvar og erstatning

CARGLASS hefter ikke for alminnelig uaktsomhet ved brudd på uvesentlige plikter under avtalen (inkludert skader på bilen, som er oppstått på parkeringsplassen eller i umiddelbar nærhet til CARGLASS-stasjonen uten at det foreligger grov uaktsom eller forsett hos CARGLASS.

Ved innbrudd kan det oppstå andre skader på kjøretøyet enn skader på rutene (f.eks. defekt på vindusheveren, lakkskader, skader på innvendig dørkledning og lignende), dette er ikke CARGLASS ansvarlig for.

CARGLASS er ikke ansvarlig for gjenstander som oppbevares i kjøretøyet, med mindre gjenstandene er spesifikt overgitt i CARGLASS forvaring. Kunden kan ikke gjøre erstatningskrav gjeldende for gjenstander som er i slik forvaring, unntatt der skaden var forårsaket ved forsett, grov uaktsomhet eller svikaktighet hos CARGLASS.

Hvis CARGLASS innenfor rammen av en leveranse leverer mangelfulle ruter til en næringsdrivende kunde, har kunden ved vederlagsfri erstatningsleveranse av kontraktsmessig vare, krav på erstatning lik et fast beløp på NOK 430 som erstatning for utgifter til montering og demontering av mangelfull rute, med mindre kunden kan dokumentere overfor CARGLASS at kundens faktiske utgifter til montering og demontering overstiger dette beløpet.

7) Garanti for glasskvalitet

Ved utskiftning av frontrute, anvender CARGLASS kun glass produsert etter OEM-standard. Dette gjelder både når utstyret er hentet fra orginalprodusentene og når det er hentet fra andre leverandører. Dette innebærer at frontruter som er skiftet ut og tilpasset av CARGLASS alltid er setifisert av glass-produsentene. Frontruten vil slik være av samme kvalitet som orginale glass montert av bilprodusenten, og har de samme grunnleggende tekniske og sikkerhetsmessige egenskapene. Ved mangler på glasskvalitet eller andre produkter gjelder garantibestmmelser i henhold til norsk kjøpslov.

8) Garantibetingelser

8.1 Utover mangelsbestemmelsene som er beskrevet ovenfor gir CARGLASS kundene en særskilt garanti. Kunden kan etter eget ønske gjøre gjeldende de krav og rettigheter som følger av garantien.

8.2 For den tiden kunden eier kjøretøyet gir CARGLASS følgende garanti (med forbehold for bestemmelsene nedenfor i punktene 8.3 til 8.8):

(a) ”tetthetsgaranti” – tetthet på montering av de ruter CARGLASS har skiftet ut på kjøretøyet, (”tetthetsmangler”), samt b) ”holdbarhetsgaranti” – holdbarhet på reparasjonen av kjøretøyets ruter etter Glass Medic®-metoden (”holdbarhetsmangler”).

Det foreligger en tetthetsmangel når det kommer vann inn gjennom, eller ved kanten av den utskiftede ruten og inn i den innvendige del av kjøretøyet. Det foreligger en holdbarhetsmangel hvis Glass Medic® reparasjonen ble gjennomført feilaktig, og ruten som følge av dette sprekker ytterligere.

8.3 Garantien begynner alltid å løpe når kjøretøyet overgis kunden.

8.4 Innenfor rammene for garantien kan kunden utelukkende gjøre gjeldende følgende krav: (a) ved holdbarhetsmangler, hvis kunden har gitt CARGLASS i oppdrag å skifte bilruten, trekkes beløpet som ble betalt for Glass Medic® reparasjonen fra fakturabeløpet for skifting av bilglasset (kunden eller forsikringsselskapet) (motregning); (b) ved tetthetsmangler kan kunden utelukkende kreve at CARGLASS eller CARGLASS servicesenter avhjelper tetthetsmanglene. Ved tetthetsmangler bærer CARGLASS kostnadene knyttet til utbedringene, begrenset til et beløp tilsvarende det beløpet som opprinnelig ble fakturert kunden for montering av ruten (maksimumsbeløpet). Utbedringskostnader utover dette bærer kunden selv. Kunden kan innenfor rammene for garantien ikke kreve erstatning for avsavn, tapt arbeidsfortjeneste, tidsbruk, transportomkostninger eller prisoverslag.

8.5 Krav innenfor denne garantien skal gjøres skriftlig gjeldende overfor CARGLASS eller et CARGLASS-servicesenter, senest innen en uke fra det tidspunkt mangelen oppstod. Den aktuelle fakturaen skal vedlegges.

8.6 Garantien gjelder ikke for skader som skyldes ytre påvirkninger som f.eks. steinsprut, ulykke, hærverk, brann eller hagl, og som CARGLASS ikke er ansvarlig for.

8.7 Denne garantien bortfaller hvis kunden, kjøretøyets eier eller rådighetshaver selv reparerer bilruten, skifter ruten eller får en tredjemann til å gjøre dette.

8.8 Denne garantien gjelder kun overfor kunden. Garantien kan ikke overføres eller overdras til andre. Hvis kunden, kjøretøyets eier eller rådighetshaver selger kjøretøyet til en tredjeperson, etter at CARGLASS har skiftet eller reparert rutene på kjøretøyet, opphører denne garantien automatisk den dagen kjøretøyet overdras til tredjemann.

9) Kalibrering av kamerabaserte assistansesystemer, Garanti, Ansvarsfraskrivelse

9.1 For kjøretøy med montert avansert kamerabasert kjørebistandssystem (“ADAS”), som fungerer i samspill med kamera med radar og/eller laser, må kameraet kalibreres på nytt etter utskiftning av frontruten.

9.2 Dersom en slik kalibrering ikke blir gjort etter utskiftningen av frontruten, kan det føre til at kameraet eller hele “ADAS” systemet ikke fungerer slik det er ment. Slike feil kan forårsake ulykker, og innebærer en større skaderisiko for passasjerer.

9.3 Ved utskiftning av ADAS-utstyrt frontrute, vil CARGLASS tilby at kalibrering gjøres enten av CARGLASS selv eller gjennom en tredjepart.

a. Dersom kunden ønsker at kalibreringen skal gjøres av CARGLASS selv eller gjennom en tredjepart, vil garantien:

 • kun gjelde defekter i kalibreringsprosessen av kameraet, og kun dersom rekalibreringen ble utført av CARGLASS;

 • omfatte kostnader som ikke skyldes mangler i kalibreringsprosessen foretatt av CARGLASS;

 • utløpe og ikke lenger være gyldig dersom kameraet, etter en re-kalibreringsprosess hos CARGLASS, senere håndteres (på noen måte og ved noe middel) av noen som ikke er en del av CARGLASS sitt personell, og/eller vedlikeholdes på feil måte enten av eieren eller av en tredjepart;

 • gjelde innen en av de følgende hendelsene inntreffer (det som inntreffer først): (a) utløpet av den juridiske garantien etter restitusjon av kjøretøyet etter utførelsen av oppdrag av CARGLASS; (b) neste utskiftning av frontrute eller kamera, eller; (c) tilfeller som krever rekalibrering av kamera montert på kjøretøyet. De tilfellene der det kreves ny kalibrering av kameraet vil være angitt av bilprodusenten, enten i vedlikeholdsanvisningen eller annen informasjon gitt av produsenten.

b. Dersom kunden ikke godkjenner at det foretas en re-kalibrering samtidig med at frontruten skiftes ut, enten av CARGLASS selv eller av en tredjepart, vil ikke garantien dekke eventuelle feil ved kameraet eller ADAS-systemet etter at frontruten er skiftet ut.

c. Generelt, når CARGLASS påtar seg reparasjon av frontrute eller foretar erstatning av side- eller bakvindu på kjøretøy med montert ADAS-utstyr, uten å foreta en rekalibrering etter uttrykkelig ønske fra kunden, vil CARGLASS ikke være ansvarlig for verken kameraets funksjon eller for ADAS-systemet generelt og evt. ulykker.

10) Personvern og generelle bestemmelser

10.1 All personinformasjon (f.eks. navn, adresse, telefonnummer) og informasjon om oppdraget (f.eks. bestillingsdata, leveringsadresse) som CARGLASS mottar i forbindelse med håndteringen av kundeforholdet, behandles i henhold til bestemmelsene i Personopplysningsloven. Kunden har alltid rett til å få innsyn i de opplysningene CARGLASS har registrert om kunden. I tillegg har kunden rett til å be om retting, supplering, sletting eller sperring av informasjon, Kunden samtykker med dette til at hans/hennes opplysninger behandles og kan gis videre til analysebyråer (inkludert analysebyråer utenfor EU-området), i forbindelse med markedsundersøkelser og tilfredshetsundersøkelser. Kunden har rett til å fremme innsigelser mot slik anvendelse på ordretidspunktet eller senere ved at det sendes en skriftlig erklæring sammen med ordren til Hurtigruten CARGLASS AS, Ensjøveien 17, 0655 Oslo c/o Ansvarlige for datasikkerhet eller ved mail til: kundesenter@hurtigruta.no.

10.2 Verneting for alle tvister mellom partene er Oslo tingrett.

Brukervilkår

Allment

Hurtigruta CARGLASS AS (Carglass®) yter informasjonstjenesten som blir tilbudt her på grunnlag av etterstående alminnelige brukervilkår («brukervilkårene») for bruken av dette nettstedet («nettstedet») samt dette Internett-nærværet til Carglass®. Informasjon, garanti

All informasjon mottatt på dette nettstedet er uforpliktende. Carglass® tar intet ansvar for resultater og vurderinger en vil oppnå gjennom bruken av informasjonen, særlig når det gjelder aktualiteten, riktigheten, formålstjenligheten og fullstendigheten av informasjon, innhold og dokumenter. Carglass® garanterer heller ikke at dette nettstedet inneholder all informasjon vi kjenner til.

Ytelser fra Carglass®

Carglass® har rett til når som helst å innstille driften av dette nettstedet helt eller delvis. Carglass® tar, grunnet beskaffenheten av datasystemer og Internett, intet ansvar for at dette nettstedet skal være tilgjengelig uten avbrudd. Avtaleinngåelse, alminnelige kjøps- og leveringsvilkår

Dette nettstedet og dets innhold representerer ikke noe tilbud om levering eller ytelse av produkter eller tjenesteytelser.

Immaterielle rettigheter

Merkene BELRON® logo, CARGLASS®, CARGLASS® logo, GLASS MEDIC® og GLASS MEDIC® logo er varemerker og registrerte varemerker fra Belron Hungary Kft., Zug Branch, og kan brukes av Carglass® innenfor rammene av lisensavtaler.

Alle immaterielle rettigheter til Carglass® er forbeholdt. Brukeren må respektere disse rettighetene. Informasjon og annet innhold, varemerker, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter på dette nettstedet kan uten forutgående skriftlig samtykke fra Carglass® hverken brukes, lastes ned, kopieres, selges, leies ut, endres eller realiseres på annen måte.

Hyperlenker til tredjeparts nettsteder

Dette nettstedet kan inneholde hyperlenker til tredjeparts nettsteder. Carglass® tar intet ansvar for innholdet på tredjeparts nettsteder, og Carglass® gjør heller ikke disse nettstedene og innholdet der til sitt eget, da Carglass® hverken kontrollerer eller godkjenner innholdet eller er ansvarlig for dette innholdet og informasjonen. Bruken av dette lenkede innholdet og nettstedene skjer på brukerens egen risiko.

Ansvar for saks- og rettsmangler

Dersom Carglass® vederlagsfritt gir fra seg informasjon, innhold, programvare eller dokumentasjon, er ansvar for saks- og rettsmangler utelukket for informasjonen, innholdet, programvaren eller dokumentasjonen, særlig når det gjelder aktualitet, riktighet, formålstjenlighet, fullstendighet, brukbarhet og frihet for tredjeparts immaterielle rettigheter – såframt det ikke foreligger forsett, svik eller skade på liv, kropp eller helse.

Øvrig ansvar, virus

Ansvaret Carglass® har for saks- og rettsmangler, retter seg etter bestemmelsene i disse brukervilkårene. Ellers er ethvert ansvar hos Carglass® utelukket, såframt det ikke foreligger et lovbestemt ansvar, f.eks. ved forsett, grov uaktsomhet, skade på liv, kropp eller helse, overtaking av en tilstandsgaranti, svikaktig fortielse av en mangel eller brudd på vesentlige avtaleplikter. Skadeserstatning grunnet brudd på vesentlige avtaleplikter er begrenset oppad til avtaletypiske, forutsigelige skader, såframt det ikke foreligger forsett eller grov uaktsomhet.

På grunn av beskaffenheten av datasystemer og Internett, garanterer ikke Carglass® noen virusfrihet. Før nedlasting av informasjon, innhold, programvare eller dokumentasjon må brukeren sørge for passende sikkerhetstiltak og virusscanning, både for egen beskyttelse så vel som for å unngå virus på nettstedet til Carglass®. Nedlasting av informasjon, innhold, programvare eller dokumentasjon skjer på brukers egen risiko.

Anvendelig rett, verneting

Norsk rett er gjeldende, med unntak av FNs kjøpsrett. Verneting når brukeren er forretningsdrivende i handelslovbokens forstand, er Oslo.

Tilgjengelighet

Hos Carglass® arbeider vi for å rette oss etter Prioritet 2 i Retningslinjene W3C for tilgjengelighet i nettinnhold. Vi foretar stadig forbedringer for å tilfredsstille disse retningslinjene, og vårt nettsted er designet med tanke på de følgende retningslinjene for tilgjengelighet:

 • Våre sider er designet slik at de kan vises med en skjermoppløsning på 1024 x 768 piksler.

 • Sidestrukturen bygges opp ved bruk av header-elementer.

 • Et stilark brukes på nettsiden vår, og vi bruker relative fontstørrelser på all tekst bortsett fra grafisk tekst.

 • Tekst kan økes eller minskes i størrelse ved bruk av "Vis"-funksjonen i din nettleser.

 • Bilder som viser viktig informasjon har alternativ tekst.

 • Der det brukes interaktive presentasjoner, finnes det bildebaserte alternativer med beskrivende alternative tags tilgjengelig.

 • Ingen informasjon er utelukkende vist ved bruk av farger.

 • Et nettstedkart er tilgjengelig, med informasjon om nettstedet.

 • Vi stiller også til rådighet tilgjengelige versjoner av alle skjemaer som er brukt på nettstedet.

Kontakt oss

Hvis det er vanskelig for deg å få tilgang til nettstedet, eller du har noen kommentarer eller tilbakemeldinger, ber vi deg om å ta kontakt med oss.

Personvernerklæring

Som kunde eller potensiell kunde hos Hurtigruta Carglass AS (”Carglass®”/”vi”/”oss” osv.), eller hvis du går inn på vår hjemmeside, vil Carglass® behandle dine personopplysninger. Ditt personvern og sikkerheten til dine personopplysninger er viktig for Carglass®. Hensikten med denne policyen er å forklare hva dine personopplysninger kan bli brukt til, hvor de behandles og lagres, hvordan vi beskytter opplysningene og hvilke rettigheter du har i forbindelse med behandlingen av personopplysninger.

Carglass AS, org. nr. 985 758 220, adresse Ensjøveien 17, 0655 Oslo ("Carglass®") er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene beskrevet i denne policyen. All behandling av personopplysninger i Carglass® skjer i overensstemmelse med gjeldende personvernlover, inkludert GDPR.

Når vi benytter uttrykk som ”personopplysning”, ”behandling”, ”behandlingsansvarlig”, "databehandler" og ”behandling av personopplysninger”, har disse samme betydning som i GDPR.

Har du spørsmål vedrørende vår håndtering av dine personopplysninger eller ønsker å utøve noen av rettighetene du har i forbindelse med vår behandling av personopplysninger, må du gjerne kontakte oss på persondata@hurtigruta.no.

Denne personvernerklæring gjelder for behandling av personopplysninger til kunder eller potensielle kunder.

1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

1.1 Carglass® vil hovedsakelig behandle personopplysninger som innhentes direkte fra deg i forbindelse med timebestilling, via den nettbaserte bestillingstjenesten på vår hjemmeside, per telefon via vår kundeservice eller ved et av våre verksteder. Personopplysninger som Carglass® innhenter fra deg eller genererer, omfatter:

 • Grunnleggende informasjon om deg/bileieren, for eksempel navn, personnummer, adresse, e-postadresse og telefonnummer;

 • IP-adresse;

 • grunnleggende informasjon om kjøretøyet, for eksempel registreringsnummer, opplysninger om skade, bilder av kjøretøyet og/eller skaden samt teknisk informasjon vedrørende den aktuelle tjenesten;

 • brukergenerert informasjon som besøks- og klikkhistorikk basert på bruk av våre nettsider og andre tjenester i digitale kanaler; og

 • øvrige opplysninger som du fra tid til annen oppgir til oss i ulike sammenhenger.

1.2 Som regel innhenter vi også personopplysninger fra tredjepart, blant annet fra følgende kilder:

 • Forsikringsselskaper: Opplysninger knyttet til din bilforsikring for den aktuelle skaden, for eksempel skadenummer, forsikringsdekning (tidsperiode) og egenandel.

 • Offentlige kjøretøyregistre: Informasjon knyttet til deg og kjøretøyet, for eksempel navn, personnummer, adresse, kontaktopplysninger og kjøretøyinformasjon.

2. HVORDAN OG HVORFOR VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER

2.1 For at behandlingen av personopplysninger skal være lovlig i henhold til GDPR, kreves et formål og et rettslig behandlingsgrunnlag. Carglass® vil hovedsakelig behandle dine personopplysninger for å kunne gjennomføre og administrere servicen eller reparasjonen av kjøretøyet som du har valgt å bestille og få utført hos oss. Det kan bety at vi trenger å identifisere en frontrute eller annen reservedel som skal skiftes, eller at vi behøver å kontakte deg i forbindelse med bestilt og utført tjeneste og for å kunne fakturere deg og/eller aktuelt forsikringsselskap etter utført arbeid. Vi må dessuten behandle dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår garantiforpliktelse og for å kunne kontakte deg av sikkerhetsmessige årsaker ved en eventuell tilbakekalling av et produkt. Carglass® behandler også personopplysninger for å forenkle prosessen knyttet til skaden overfor forsikringsselskapet (hvis aktuelt). Vi innhenter opplysninger fra ditt forsikringsselskap vedrørende forsikringsdekning og egenandel, slik at vi deretter kan håndtere skadehåndteringen direkte med forsikringsselskapet og dermed forenkle prosessen for deg som kunde. Her følger noen eksempler på formål med behandlingen av dine personopplysninger og hvilket rettslig behandlingsgrunnlag de bygger på.

Bestilling av service eller reparasjon

Vi mottar forespørsel fra deg vedrørende bestilling av en av våre tjenester. Vi behandler opplysningene som du oppgir til oss samt visse data som innhentes fra tredjepart i henhold til punkt 1.2. Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtale

Gjennomføring av service eller reparasjon

Vi identifiserer eventuell reservedel som kreves for utførelse av tjenesten ved hjelp av ditt registreringsnummer. Vi kontakter deg hvis det oppstår spørsmål i forbindelse med tjenesten. Vi håndterer betalingen fra deg og administrerer forsikringssaken og utbetaling av forsikringserstatning (hvis relevant) fra ditt forsikringsselskap. Eventuelt kan det bli behov for å håndtere reklamasjons- og garantisaker etter utført tjeneste. Rettslig grunnlag: Oppfyllelse av avtale

Tilbakekalling av produkt

Vi kan ha behov for å kontakte deg etter utført service eller reparasjon for å tilbakekalle et produkt hvis det er påvist feil eller mangler ved produktet. Rettslig grunnlag: Berettiget interesse

2.2 I tillegg til ovennevnte behandler Carglass® også dine personopplysninger for å innfri våre rettslige forpliktelser. Dette kan omfatte ulike typer formål, blant annet å innfri regnskapsmessige forpliktelser.

2.3 I noen tilfeller behandles dine personopplysninger med berettiget interesse som rettslig grunnlag. Vår berettigede interesse gjelder for eksempel:

 • Når vi gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelser;

 • hvis vi tar opp samtalen når du ringer til vår kundeservice eller hvis vi analyserer tekstene i vår kundechat; eller

 • når vi overfører dine personopplysninger til leverandører eller andre for behandling på vegne av oss, noe som er nærmere beskrevet i punkt 4.1.

Vår berettigede interesse i disse tilfellene er å kunne fremme og drive virksomhet på en formålstjenlig måte og å kunne utvikle og forbedre våre produkter og tjenester.

Vi kan også ha en berettiget interesse av å sende deg markedsføringsmateriale per e-post eller SMS om lignende produkter og tjenester fordi du har et eksisterende kundeforhold til oss. Vi kan også sende deg markedsføringsmateriale fordi du har gitt samtykke til det i henhold til punkt 2.4 nedenfor. Ønsker du ikke å motta markedsføringsmateriale fra oss, kan du når som helst avregistrere deg i henhold til anvisningene i den aktuelle utsendelsen (per e-post eller SMS).

Du har en generell rett til å gjøre innvendinger mot behandling av dine personopplysninger som bygger på en berettiget interesse, noe som er nærmere beskrevet i punkt 7.3 nedenfor.

2.4 Hvis du har gitt samtykke til det, kan vi sende nyhetsbrev og markedsføringsmateriale til den e-postadressen du har oppgitt, eventuelt per SMS til ditt mobilnummer. Hvis du har gitt ditt samtykke til det vil vi kunne sende deg tilpasset markedsføring. Formålet er å kunne formidle tilbud og markedsføring som vi tror at du kan være interessert i og/eller å administrere et eventuelt fordelsprogram du er medlem. F.eks. vil vi ved tilpasset markedsføring kunne sende deg markedsføring som vi antar du er interessert i basert på dine tidligere kjøp av tjenester hos oss. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake i henhold til anvisningene i kommunikasjonen som du mottar fra oss eller ved å kontakte Carglass® per e-post til persondata@hurtigruta.no.

3. HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER

3.1 Carglass® vil lagre personopplysningene så lenge det er behov for dem til det formålet de ble innhentet for. Opplysninger som brukes til å utføre aktuell service eller reparasjon på kjøretøyet, lagres generelt i fem år av hensyn til regnskap, garantiforpliktelser og eventuelle tilbakekallinger. Carglass® vil imidlertid foreta en sortering etter fullført arbeid for å sikre at bare opplysninger som er nødvendige for disse formålene, blir lagret. Regnskapsopplysninger lagres til og med det femte året etter utgangen av kalenderåret da regnskapsåret ble avsluttet, i overensstemmelse med regnskapsloven.

Trafikkdata – for å kunne hjelpe deg hvis det oppstår feil på tjenestene vi leverer på hjemmesiden og for å kunne utvikle tjenestene etter kundenes behov lagrer vi også statistikk på bakgrunn av disse opplysningene. Disse dataene lagres i ett døgn.

Hvis du har samtykket i å motta markedsføringsmateriale fra oss, lagrer vi opplysningene så lenge samtykket er aktuelt i henhold til formålet du ble informert om eller inntil du trekker samtykket tilbake (hvis det skjer tidligere).

4. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

4.1 Hvis det er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester, vil vi dele dine personopplysninger med selskaper som er leverandør til oss. Et slikt selskap opptrer som databehandler ved behandling av personopplysninger på vegne av og etter anvisninger fra oss. Vi har skriftlige avtaler med alle databehandler for å sikre at denne behandlingen skjer på en korrekt og forsvarlig måte. Eksempler på mottakere som kan få del i dine personopplysninger er:

 • Samarbeidspartnere for markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev.

 • Selskaper som håndterer inndriving av fordringer.

 • IT-leverandører som håndterer drift, teknisk support og vedlikehold av våre IT-systemer.

 • Nettleverandører som håndterer drift, support og øvrige tjenester til vår hjemmeside og nettbaserte bestillingstjeneste.

 • Samarbeidspartnere for kalibreringstjenester.

 • Samarbeidspartnere for kundetilfredshetsundersøkelser – for å kunne administrere og sammenfatte resultatene av slike undersøkelser.

 • Selskaper som leverer beregningssystemer for

   

   

  (vi deler kjøretøy- og kundeinformasjon for håndtering av forsikringssaken).

4.2 Carglass® deler også personopplysninger med selskaper som er selvstendig personopplysningsansvarlige, det vil si at selskapet selv er ansvarlig for og administrerer informasjonen som de mottar og behandler.

Eksempler på slike selskaper er:

 • Forsikringsselskaper – for at ditt forsikringsselskap (hvis relevant) skal kunne håndtere utbetaling av forsikringerstatning for utført service eller reparasjon på kjøretøyet.

 • Offentlige kjøretøyregistre (vi deler registreringsnummer for å kunne innhente kjøretøyinformasjon).

5. HVOR OPPLYSNINGENE BLIR BEHANDLET

Vi jobber alltid for at dine personopplysninger skal behandles innenfor EU/EØS, og alle våre IT-systemer er basert innenfor EU/EØS. I visse tilfeller kan imidlertid dine personopplysninger bli overført til og behandlet av mottakere i land utenfor EU/EØS, for eksempel hvis vi deler personopplysningene med en databehandler som, enten selv eller gjennom en underleverandør, er etablert eller lagrer informasjon i et land utenfor EU/EØS. I slike tilfeller vil vi iverksette alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker måte og med samme grad av beskyttelse som innenfor EU/EØS. Eksempler på hensiktsmessige beskyttelsestiltak er godkjente etiske retningslinjer i mottakerlandet, standard avtaleklausuler, bindende selskapsinterne regler eller Privacy Shield. Ønsker du en kopi av de iverksatte beskyttelsestiltakene eller informasjon om hvor disse er gjort tilgjengelige, må du gjerne kontakte oss i henhold til nedenstående.

6. HVORDAN BESKYTTES PERSONOPPLYSNINGENE

Vi benytter IT-systemer for å sikre fortroligheten, integriteten og tilgangen til personopplysninger. Vi har iverksatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling (bl.a. ulovlig tilgang, tap, tilintetgjøring eller skade).

7. DINE RETTIGHETER

7.1 Rett til innsyn og retting

Du har rett til kostnadsfritt å be om registerutdrag vedrørende Carglass® behandling av dine personopplysninger. Mener du at noen av personopplysningene som Carglass® har om deg er feilaktige, kan du be om at disse rettes.

7.2 Rett til sletting

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret i lengre tid enn hva som er angitt i punkt 3.1, og Carglass® vil for øvrig slette personopplysninger i henhold til gjeldende lover. Du har imidlertid rett til å kreve sletting av feilaktige opplysninger og når behandlingen av personopplysninger ikke lenger er nødvendig. Begjæring om sletting kan også gjøres for personopplysninger som behandles på bakgrunn av berettiget interesse. Husk at Carglass® kan har rett til å avvise begjæringen hvis det foreligger juridiske forpliktelser som hindrer at vi uten videre kan slette visse personopplysninger.

7.3 Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling som skjer på bakgrunn av berettiget interesse, se for eksempel punkt 2.3. Retten til å protestere betyr at du kan be om at Carglass® behandling på bakgrunn av berettiget interesse ikke skal skje. I slike tilfeller forutsetter en fortsatt behandling av personopplysningene at vi kan vise til tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser eller rettigheter, eller hvis det skjer for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

7.4 Rett til begrenset behandling av personopplysninger

Du har rett til å be om begrenset behandling av personopplysninger i tilfellene som er angitt nedenfor.

 1. Hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene.

 2. Hvis behandlingen av personopplysninger er ulovlig og du velger begrensning i stedet for sletting.

 3. Hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige til formålene som de tidligere ble behandlet for, men du trenger dem for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 4. Hvis du har protestert mot behandling på bakgrunn av berettiget interesse.

En begrenset behandling av personopplysninger innebærer at personopplysningene fortsatt blir lagret, men for øvrig ikke ytterligere behandlet av Carglass® uten ditt samtykke.

7.5 Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om å få utlevert personopplysninger som du selv har oppgitt til Carglass®, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format i tilfeller der opplysningene er blitt behandlet etter samtykke fra deg eller som følge av avtale.

7.6 Rett til å trekke tilbake samtykke

Hvis du har gitt Carglass® ditt samtykke, har du rett til å trekke dette tilbake. Når du trekker tilbake samtykket, vil behandlingen som samtykket gjaldt, opphøre, og personopplysninger som er innhentet etter samtykke fra deg, vil bli slettet under forutsetning av at de ikke er nødvendige til andre formål som Carglass® har rett til å behandle dine personopplysninger for.

7.7 Utøvelse av dine rettigheter

Ønsker du å benytte deg av én eller flere rettigheter i henhold til ovenstående, må du gjerne kontakte oss på persondata@hurtigruta.no. Vi ser gjerne at du kontakter oss skriftlig, da det gjør det enklere for oss å sikre at personopplysningene ikke blir utlevert til feil person. Av samme grunn kan vi be deg om å bekrefte din identitet eller oppgi ytterligere opplysninger før du kan utøve rettighetene. Hvis Carglass® ikke godtar begjæringen eller ikke innvilger den i sin helhet, vil du bli underrettet om dette samt årsaken til beslutningen. Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

8. COOKIES

8.1 Hva er cookies?

En cookie er en liten tekstfil som overføres til din PC, smarttelefon eller nettbrett via nettleseren. Cookies overføres til enhetens permanente minne når du går inn på vårt nettsted, slik at vårt system kan gjenkjenne deg neste gang du besøker nettstedet og gi deg en bedre brukeropplevelse.

Det finnes midlertidige ("øktbaserte") cookies, som bare brukes når du er inne på nettstedet og slettes når du lukker nettleseren, og permanente cookies, som blir liggende i enhetens permanente minne når du går ut av nettstedet, til du sletter dem eller nettleseren sletter dem etter en viss tid.

8.2 Hva bruker vi cookies til?

Vi bruker noen få midlertidige cookies for å huske deg mens du bruker nettstedet, men vi tillater at tredjeparter (særlig Google) benytter statistikkcookies (midlertidige og permanente) på våre nettsteder for å samle informasjon om hvilke områder på nettstedet som er mest besøkt samt for å spore vår egen reklame.

Denne informasjonen brukes til å forbedre innholdet på nettstedet, gjøre det enklere for deg å bruke nettstedet og for å holde oss informert om vår egen reklame på nettet. Vi mener at slike cookies er til minimal skade for ditt personvern. Vi tillater ikke bruk av andre tredjepartscookies som sporer dine nettleservaner og muliggjør tilpasset markedsføring (eller "atferdsstyrt annonsering på nett") på vårt nettsted.

8.3 Cookies og personvern

De fleste nettlesere er innstilt slik at de aksepterer både våre egna cookies og tredjepartscookies. Du kan imidlertid endre innstillingene (for våre egne cookies og tredjepartscookies) til å akseptere cookies, spørre om du vil akseptere eller avvise en cookie hver gang det dukker opp en eller avvise alle cookies direkte.

For at nettstedet skal fungere best mulig anbefaler vi at du aksepterer både våre egne cookies og tredjepartscookies. Nettleserinnstillingene kan endres fra verktøylinjen. Ønsker du å velge bort sporingsrelaterte cookies fra Google Analytics (Google DoubleClick), kan du gå inn på denne Google-nettsiden (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) og laste ned nettlesertillegget Google Analytics Opt-out.

Ønsker du å avvise våre egne cookies, kan du konfigurere nettleseren til å gjøre det. Vær da oppmerksom på at visse funksjoner på nettstedet ikke vil være tilgjengelige og at du dermed bare kan bruke nettstedet i begrenset omfang.

9. KLAGER / BEHØRIG MYNDIGHET

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, oppfordrer vi deg til å kontakte oss som beskrevet over.

Du kan imidlertid også klage til Datatilsynet, du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

10. ENDRINGER

Denne policyen kan bli endret fra tid til annen, i forbindelse med endringer i våre tjenester eller i regelverket om personvern. Dersom vi endrer formålet for behandling av personopplysninger vil vi oppdatere denne personvernerklæringen og formidle endringene til våre kunder. Den til enhver tid gjeldende personvernpolicyen finner du på hjemmesiden vår www.carglass.no.

Sist oppdatert 23.07-2018

Cookies

Personvernpolicy - kandidater

Når du søker jobb hos Hurtigruta Carglass® behandles dine personopplysninger i overenstemmelse med gjeldene personvernlover, herunder GDPR. Se vår personvernpolicy.